marketing là gì

Viral Marketing là thế nào

Như ở trên đã nói, viral marketing giống như cách thức lan truyền của 1 con virus. Hình thức marketing này bắt đầu từ một

Thế nào là Marketing

Ví dụ bên trên mới là phần nghiên cứu thị trường của Marketing. Vậy Marketing là gì mà lại rộng lớn như vậy, chúng ta

Bí quyết để tạo Viral Marketing hiệu quả

ậy làm sao để có một chiến lược Viral hoàn hảo? GS.Jonah Berger cho biết, để có chiến dịch Viral Marketing hoàn hảo, các công